Práva klienta

Informace o právech zákazníka směnárenského obchodu

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu, ovšem převyšuje-li částka složená klientem k provedení směny částku odpovídající 1000 EUR, může klient odstoupit v rozsahu, v němž jím složená částka k provedení směny odpovídá částce 1000 EUR. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit část směnárenského obchodu, od níž klient odstupuje, je-li to nezbytné s ohledem na nominály bankovek a mincí, které má provozovatel právě k dispozici.

Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které klient směnárenský obchod provedl. Platí provozní doba uvedena na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Je-li tato lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

Nemůže-li klient odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i v jiném místě provozovatele než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod, nebo poštou na adresu sídla uvedenou na finálním dokladu. Totéž platí pro případ, neodstoupí-li klient od smlouvy, protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku, předsmluvní informaci nebo na dokladu o obchodu.

Klient odstoupí od směnárenského obchodu tím, že v provozovně, kde byl obchod proveden, osobně projeví vůli od obchodu odstoupit a vrátí peněžní prostředky, které mu byly původně vyplacené, případně jejich vrácení nabídne a provozovatel je nepřijme. Vznikají-li pochybnosti ohledně odstupovaného směnárenského obchodu, provozovatel může požadovat doklad o tomto obchodu.

Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu Finančnímu arbitrovi ČR (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz), nebo stížnost České národní bance (Na příkopě 864/28, 11000 Praha 1, www.cnb.cz/exchange).

Riegrova 11
Pondělí až pátek
8:00 - 18:00
Sobota
8:00-12:00
nebo dle telefonické domluvy