Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád společnosti SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o. (dále jen ,,Společnost") upravuje způsob komunikace klienta (dále jen ,,Klient") a společnosti v případech, kdy Klient podává Společnosti reklamaci či stížnost. Účelem reklamačního řádu je stanovit náležitosti reklamace a stížnosti, postupy související s podáváním reklamací a stížnosti Klientem společnosti a podmínky řešení reklamací a stížností Společnosti.

NÁLEŽITOSTI

Reklamace je podání Klienta v případě, že se domnívá, že Společnost jednala v rozporu s právními předpisy. Stížnost je podání Klienta směřující vůči formě a obsahu Klientovi poskytnutých informací nebo popřípadě vůči jednání a vystupování zaměstnanců Společnosti apod.
Podání reklamace či stížnost musí obsahovat následné údaje o Klientovi a předmětu reklamace či stížnosti:

 • Jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby nebo název/obchodní firmu a IČO u fyzické osoby – podnikatele nebo právnické osoby
 • Kontaktní adresu, popřípadě telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy Společnosti k reklamaci či stížnosti
 • Přesný popis reklamovaného případu s doložením podstat. Údajů dokladů (např. doklad o výměně,...)
 • ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACÍ ČI STÍŽNOSTÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O VYŘÍZENÍ
 • Klient může reklamaci či stížnost podat jedním z následujících způsobů
 • Osobně nebo písemně v pobočce Společnosti, popřípadě zaslat písemně do sídla Společnosti
 • E-mailem na adrese info@smenarnapalac.cz

Při ústním a telefonickém podání reklamace či stížnosti sepíše příslušný pracovník Společnosti záznam o reklamaci či stížnosti. Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti do Společnosti. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Odpověď na reklamaci či stížnost Společnost Klientovi zašle písemně, pokud nebude s Klientem individuálně dohodnuta jiná forma předání odpovědi.

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Pokud Klient není s vyřízením reklamace či stížnosti spokojen, může se obrátit písemně do sídla Společnosti.

LHŮTY PRO PODÁNÍ REKLAMACE A NEUZNÁNÍ REKLAMACE SPOLEČNOSTI

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro reklamaci, nejpozději však v promlčecí době stanovené příslušnými právními předpisy.
Reklamaci Společnost neuzná, pokud:

 • Doloží, že v dané věci postupoval v souladu s příslušnými smluvními ujednáními anebo s právními předpisy
 • Uplynula promlčecí doba

COMPLAINTS POLICY

SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o. (hereinafter referrend to as ,,Company") Complaints Policy provides
a communication agreement between ,,Client" and the ,,Company" in cases where ,, client" wishes to make a complaint about service or information provided by ,,Company"
The purpose of the Complaints Policy is to establish terms & conditions for any complaints made by ,,Client" to ,,Company"

TERMS & conditions

,,Client" can make a complaint in cases in which he believes that ,,Company" acts outside
The standard law. ,,Client" can make a complaint against the form and content of service or information provided by ,,Company" or against a behavior of one of ,,Company's employees" etc.
The following details must be provided by ,,Client" when a complaint is made:

 • Name, surname and date of birth of a ,,Client" and/or business name and company's registration number
 • Contact address details, alternatively a phone number or email address for any further queries/details in regards to the complaint
 • Detailed description of the complaint with any relevant evidence enclosed, e.g. receipt, etc.

HOW TO MAKE A COMPLAINT

,,Client" can make a complaint in one of the following ways:

 • In person or in writing to one of ,,Company's branches"
 • By e-mail to the following address: info@smenarnapalac.cz

In cases where complaints are made in person or by phone, a writen statement with customer's details and complaint description will be taken by one of ,,company's customer service assistants. ,,Company" reserves the right to reply to all complaints within 30 days from the delivery of a complaint to ,,Company". The term for solving or completing complaints is not included in this period. ,,Company" will reply to ,,Client" in writing unless other formo f communication is agreed between ,,Client" and ,,Company"

HOW TO APPEAL AGAINST THE DECISION

If a ,,Client" is not satisfied with the decision made, he can contact ,,Company's head quarters directly.

SENDING/REJEKTING A COMPLAINT

A complaint must be made by ,,Client" immediately and no later than in the standard period required by law.
,,Company" reserves the right not to accept the following complaints:

 • Where evidence is provided that the ,,Company" acts in accordance with the law
 • Where complaints are made after the standard period as required by law
Riegrova 11
Pondělí až pátek
8:00 - 18:00
Sobota
8:00-12:00
nebo dle telefonické domluvy